GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

ĐẢNG - ĐOÀN THỂ icon Ban chấp hành đảng bộ

Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường

Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường


  • icon
  • icon
  • icon


Để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy thành lập 04 tiểu ban chuẩn bị Đại hội

A. Tiểu ban xây dựng Văn kiện Đại hội

I. Danh sách các thành viên

1. Đồng chí Lưu Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng tiểu ban

2. Đồng chí Trương Anh Tuấn, ĐUV, Bí thư Chi bộ KT-SP, thư ký

3. Đồng chí Nguyễn Khắc Quang, Bí thư Chi bộ Tổ chức- Quản trị, thành viên

4. Đồng chí Nguyễn Quang Chung, Bí thư Chi bộ QLĐT, thành viên

5. Đồng chí Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Công đoàn Trường, thành viên

6. Đồng chí Phạm Bá Ngọc, Bí thư Đoàn trường, thành viên.

II.  Nhiệm vụ, quyền hạn

Xây dựng Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội XIX của Đảng bộ Trường.

Xây dựng dự thảo Nghị quyết Đại hội và các tài liệu khác có liên quan

Hướng dẫn, tổng hợp các ý kiến tham gia, góp ý của các chi bộ trực thuộc vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Phân công nhiệm vụ của các Thành viên; làm việc với các chi bộ về những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIX của Đảng bộ Trường.

B. Tiểu ban xây dựng Đề án nhân sự Đại hội

I. Danh sách các thành viên

1. Đồng chí Đào Sỹ Tam, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Trưởng tiểu ban

2. Đồng chí Lưu Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng tiểu ban

3. Đồng chí Trương Anh Tuấn, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ KT-SP, thư ký

4. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, UV BTV ĐU, Bí thư Chi bộ Xe- máy, thành viên

5. Đồng chí Vũ Văn Hiển, ĐUV, thành viên.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

Xây dựng dự thảo đề án nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra của Đảng ủy Trường khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Giải quyết các vấn đề có liên quan đến nhân sự đại hội; Phân công nhiệm vụ của các Thành viên; làm việc với các Chi bộ về những vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ chuẩn bị công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các nhiệm khác theo Hướng dẫn số 10-HD/HU ngày 13/12/2019 của Huyện ủy Hữu Lũng về công tác nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

 

C. Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết, tổ chức các hoạt động phong trào

I. Danh sách các thành viên

1. Đồng chí Lưu Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng tiểu ban

2. Đồng chí Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Công đoàn Trường, thư ký

3. Đồng chí Trương Anh Tuấn, ĐUV, Bí thư Chi bộ KTSP, thành viên

4. Đồng chí Nguyễn Khắc Quang, Bí thư Chi bộ Tổ chức- Quản trị, thành viên

5. Đồng chí Nguyễn Quang Chung, Bí thư Chi bộ Quản lý đào tạo, thành viên

6. Đồng chí Vũ Văn Hiển, ĐUV, thành viên

7. Đồng chí Vũ Đình San, Bí thư Chi bộ Công tác HSSV, thành viên

8. Đồng chí Phạm Bá Ngọc- Bí thư Đoàn trường, thành viên.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

            Tuyên truyền thông tin đại hội đảng các cấp đến toàn thể đảng viên, quần chúng, HSSV trên các phương tiện thông tin của Trường.

            Trang trí hội trường đại hội; chuẩn bị các tài liệu, tư liệu trưng bày; Dọn dẹp cảnh quan, vệ sinh môi trường các khu làm việc, trọng tâm là khu A1, A3

Tổ chức các hoạt động giáo dục, thi đua, văn thể chào mừng Đại hội .

D. Tiểu ban Hậu cần

I. Danh sách các thành viên

1. Đồng chí Đào Sỹ Tam, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Trưởng tiểu ban

2. Đồng chí Phạm Thị Tân, Phó Bí thư Chi bộ Tài chính- Dịch vụ, thư ký

3. Đồng chí Nguyễn Thị Vân, Phó Bí thư Chi bộ Tổ chức- Quản trị, thành viên

4. Đồng chí Vũ Văn Dảo- ĐUV, Bí thư Chi bộ Tài chính- Dịch vụ, thành viên

5. Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, ĐUV, Bí thư Chi bộ CKĐL, thành viên

6. Đồng chí Lê Xuân Chinh, ĐUV, Bí thư Chi bộ Nông lâm, thành viên

7. Đồng chí Nguyễn Quang Chung- Bí thư Chi bộ Quản lý đào tạo, thành viên

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

            Xây dựng dự toán kinh phí cho Đại hội theo hướng dẫn của Tỉnh ủy Lạng Sơn và Quy chế Quản lý tài chính - chi tiêu nội bộ của Trường

Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để Đại hội diễn ra đúng kế hoạch, tiến độ, đảm bảo hiệu quả, trang trọng, tiết kiệm

            Công tác khách mời; Phục vụ lễ tân, nước uống, cơm khách..../.