GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

TUYỂN SINH VÀ GTVL icon HỆ CAO ĐẲNG

CĐ Kiểm lâm

CĐ Kiểm lâm


  • icon
  • icon
  • icon


Tên  nghề: Kiểm lâm

Mã nghề: 6620208

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy, theo niên chế

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 24 tháng ( 2 năm)

1.Mục tiêu đào tạo

1.1.Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo Cao đẳng Kiểm lâm nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho nguồn nhân lực có kỹ thuật và kỹ năng để làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp, gồm các hạt kiểm lâm và UBND các xã, các Ban quản lý rừng, các doanh nghiệp lâm nghiệp.

Sau khi học hết chương trình đào tạo trình độ cao đẳng có đủ điều kiện người học được dự thi tốt nghiệp nếu đạt yêu cầu thì được xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng với trình độ quốc gia bậc 5.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức:

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực thực vật, động vật, côn trùng rừng và những biện pháp tác động vào hệ sinh thái rừng nhằm quản lý bền vững các hệ sinh thái;

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về pháp luật, pháp luật chuyên ngành liên quan đến công tác quản lý bảo vệ tài nguyên rừng làm cơ sở tuyên truyền, vận động người dân chấp hành và tham gia thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ, phát triển nguồn tài nguyên rừng;

+ Đánh giá được những biện pháp cơ bản trong xây dựng và phát triển rừng;

+ Trình bày được những biện pháp kỹ thuật trong quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng;

+ Trình bày được các phương pháp điều tra đánh giá trong công tác bảo tồn Đa dạng sinh học, thực vật rừng và bảo tồn phát triển lâm sản ngoài gỗ;

+ Đánh giá được kiến thức trong lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng: Đa dạng sinh học, quản lý lửa rừng, quản lý lưu vực, quản lý các loại rừng

+ Sử dụng những dụng cụ, trang thiết bị phục vụ công tác điều tra, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và bảo vệ rừng;

+ Phân tích được những phương pháp lâm nghiệp xã hội và khuyến nông lâm, giao đất lâm nghiệp, quản lý các dự án bảo tồn thiên nhiên để chuyển giao các dự án bảo tồn thiên nhiên;

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về hệ thống tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm lâm. Kiến thức liên quan đến xử phạt vi phạm  hành chính và quản lý bảo vệ rừng.

- Kỹ năng:

+ Xây dựng được kế hoạch chương trình điều tra, đánh giá tài nguyên rừng và môi trường, các phương án quy hoạch sử dụng rừng và đất lâm nghiệp; Tham mưu cho chính quyền địa phương, lãnh đạo cấp trên trong vấn đề giao khoán rừng và đất lâm nghiệp;

+ Thiết kế và thực hiện được các bước công việc trong xây dựng và phát triển rừng bền vững;

+ Sử dụng được các loại máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác điều tra tài nguyên rừng như bản đồ, máy GPS, địa bàn cầm tay;

+ Giám sát và tổ chức thực hiện được các phương án quản lý tài nguyên rừng, quản lý sâu bệnh hại, quản lý lửa rừng, phương án bảo tồn động thực vật rừng;

+ Biết cách xử lý đúng theo chức trách, nhiệm vụ và lập được hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

+ Thực hiện được các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật về lâm nghiệp với các bên liên quan;

+ Thực hiện được các biện pháp chuyển giao khoa học kỹ thuật lâm nghiệp, khuyến nông lâm, nông lâm kết hợp;

+ Tuyên truyền vận động cộng đồng tham gia thực hiện các phương án quản lý bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường, bảo tồn và phát triển các dịch vụ môi tr­ường của rừng;

+ Sử dụng được các loại vũ khí được trang bị cho kiểm lâm, công cụ hỗ trợ và các bài quyền cũng như đòn đánh đối kháng trong võ thuật để phòng vệ và thực thi nhiệm vụ kiểm lâm đạt hiệu quả cao;

+ Có thể làm việc theo nhóm, làm việc độc lập, khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp.

- Thái độ

+ Hiểu biết cơ bản về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật;

+ Có đạo đức tốt, yêu nghề và lương tâm nghề nghiệp, sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa dân tộc;

+ Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

+ Có tinh thần làm việc hợp tác, sẵn sàng làm việc ở vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn. Có thái độ làm việc tích cực, chủ động, sáng tạo, trung thực, có kỷ luật, tác phong công nghiệp. Tôn trọng, khiêm tốn, niềm nở và gần gũi với nhân dân.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

          Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng Kiểm lâm có thể làm việc tại:

- Các cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp

- Cơ quan Kiểm lâm các cấp

- Các ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ

- Các ban quản lý chương trình, dự án liên quan đến quản lý tài nguyên rừng môi trường và phát triển nông thôn

- Các cơ sở đào tạo và nghiên cứu tài nguyên môi trường rừng

- Các tổ chức phi chính phủ hoặc các doanh nghiệp lâm nghiệp.