GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

TUYỂN SINH VÀ GTVL icon HỆ CAO ĐẲNG

CĐ Khuyến nông lâm

CĐ Khuyến nông lâm


  • icon
  • icon
  • icon


Tên nghề đào tạo: Khuyến nông lâm

Mã nghề: 6620121                          

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính qui, theo niên chế

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Thời gian đào tạo: 24 tháng ( 2 năm)

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo người lao động có phẩm chất đạo đức, có ý thức về chính trị, có sức khỏe, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề Khuyến nông lâm, có khả năng ứng dụng các kiến thức được đào tạo vào các hoạt động sản xuất và đời sống, có khả  năng tự học để nâng cao trình độ và có thể học tiếp lên các bậc cao hơn để đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng cao của xã hội.

Sau khi học hết chương trình đào tạo trình độ cao đẳng có đủ điều kiện người học được dự thi tốt nghiệp nếu đạt yêu cầu thì được xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành với trình độ quốc gia bậc 5.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức        

+ Giải thích được một số chính sách của Đảng và Nhà nước về khuyến nông lâm.

+ Trình bày và thực hiện được các bước lập kế hoạch khuyến nông, tổ chức hội thảo hội nghị khuyến nông, trình diễn và đào tạo tập huấn.

+ Trình bày được những quy định về an toàn lao động, chế độ bảo hộ lao động công nhân ngành nông lâm nghiệp, biện pháp sơ cứu một số tai nạn thường gặp trong sản xuất nông lâm nghiệp.

+ Trình bày được một số kỹ thuật cơ bản để bảo vệ môi trường và các phương pháp quản lý bảo vệ môi trường.

+ Trình bày được các phương pháp khuyến nông, các phương pháp đánh giá thôn bản có sự tham gia của người dân, các bước lập kế hoạch phát triển thôn bản, kỹ thuật thu thập, phân tích và xử lý thông tin thị trường.

+ Trình bày được quy trình kỹ thuật nhân giống cây trồng, quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ dịch hại trên cây lâm nghiêp, cây lương thực, cây ăn quả, cây công nghiệp và biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp.

- Kỹ năng

+ Lựa chọn được một số phương pháp tiếp cận, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, lập kế hoạch, đánh giá trong khuyến nông lâm.

+ Sử dụng được một số phương pháp đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia của người dân để lập kế hoạch khuyến nông lâm và phát triển thôn bản.

+ Tổ chức được các cuộc họp dân, phối hợp tổ chức được các lớp tập huấn cấp thôn bản và thực hiện chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới đến người dân; tổ chức thực hiện lớp học hiện trường cho bà con nông dân.

+ Thực hiện được các hoạt động truyền thông trong khuyến nông

+ Thu thập, phân tích và xử lý thông tin thị trường và hướng dẫn người dân sử dụng thông tin thị trường để sản xuất kinh doanh hiệu quả

+ Hướng dẫn người dân nghiên cứu thử nghiệm có sự tham gia; lập kế hoạch khởi sự kinh doanh

+ Tạo lập, chia sẻ thông tin phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn xuất phát từ nhu cầu của người dân.

+ Thực hiện được công việc thiết kế, xây dựng, giám sát, đánh giá trình diễn và viết báo cáo các hoạt động khuyến nông.

+ Thực hiện được các bước tổ chức, chỉ đạo sản xuất các loại cây trồng trong hợp tác xã, trang trại và nông hộ;

+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn cho các cán bộ có chuyên môn thấp hơn, hoặc nông dân;

+ Nhân giống được một số loài cây lâm nghiệp, cây ăn quả, cây công nghiệp, bằng phương pháp chiết, ghép, giâm hom, gieo hạt, phù hợp với thực tế ở địa phương.

+ Trồng được một số loài cây lâm nghiệp, cây công nghiệp, cây lương  thực, cây ăn quả, cây rau, một số loài hoa và sản xuất nấm ăn đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thực hành nghề.

+ Hướng dẫn cho bà con kỹ thuật thu hái, chế biến một số nông sản.

          1.2.2. Chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức:

          + Trình bày được quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

          + Trình bày được đường lối phát triển kinh tế của Đảng;

          + Biết giữ gìn và phát huy truyền thống của giai cấp công nhân;

          + Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

          + Có ý thức, trách nhiệm trong việc phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

          + Tình nguyện học tập và phục vụ lâu dài đối với nghề đã học. Trong quá trình học tập phải tích cực học tập không ngừng nâng cao trình độ, nắm bắt và thích nghi với sự phát triển của công nghệ để đáp ứng yêu cầu công việc;

          + Luôn có ý thức lao động, kỷ luật cao, trách nhiệm cao nhằm nâng cao năng suất lao động;

          + Rèn luyện sức khoẻ để phục vụ lâu dài cho tổ quốc.  Luôn rèn luyện phẩm chất cần thiết của người lao động trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước;    

          + Có trách nhiệm với công việc được giao, quý trọng bảo vệ tài sản, tiết kiệm vật liệu, vật tư, đấu tranh chống lại sai phạm;

          + Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp;

          + Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;

          + Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

          + Trình bày được vị trí, ý nghĩa, tác dụng của giáo dục thể chất đối với con người nói chung và đối với học sinh học nghề khuyến nông lâm và người lao động  nói riêng;

          + Trình bày được những nội dung chính về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân, mối quan hệ khăng khít giữa xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng;

          + Biết được âm mưu thủ đoạn “diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Từ đó thường xuyên nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia làm tốt công tác quốc phòng ở cơ sở, góp phần làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn phá hoại của chúng;

          + Vận dụng được những kiến thức, kỹ năng thể dục- thể thao đã học để tự tập luyện nhằm tăng cường bảo vệ sức khoẻ, nâng cao thể lực;

          + Biết vận dụng kiến thức về quốc phòng để xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh, có tổ chức, có kỷ luật, rèn luyện tác phong công tác.

1.3. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

          Sau khi tốt nghiệp đạt trình độ Cử nhân Khuyến nông lâm, người học có khả năng làm việc trong hệ thống khuyến nông nhà nước và các tổ chức khác (viện trường, hội, hợp tác xã ) đủ năng lực chuyên môn để làm việc tại các cơ sở, cơ quan chuyên ngành nông nghiệp, khuyến nông lâm như trạm khuyến nông, khuyến nông viên thôn, bản hoặc chi hội nông dân, chi hội phụ nữ và tổ chức hoạt động sản xuất dịch vụ nông lâm nghiệp tại nông hộ, trang trại.