GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

TIN TỨC icon TIN TỨC NỘI BỘ

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


  • icon
  • icon
  • icon


Ngày 12/4/2019, Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Đào Sỹ Tam phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ Trường, Chủ tịch Hội đồng Trường; Ban Thường vụ Công đoàn Trường; Ban Thường vụ Đoàn Trường; cấp ủy các chi bộ.

Đồng chí Lưu Văn Hưng trình bày Báo cáo sơ kết tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết  kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ Trường; Thảo luận và  tiếp thu Triển khai kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Trong 03 năm qua, Đảng ủy Trường đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Tổ chức tốt việc xây dựng kế hoạch thực hiện trong từng năm và cả nhiệm kỳ. Đảng ủy đã chủ động, tích cực xây dựng ban hành các kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện.

Đảng bộ đã thực hiện tốt các chỉ thị, Kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra giám sát diễn biến tư tưởng, tình hình học tập và việc vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Thực hiện sơ kết học tập và làm theo căn cứ vào các văn bản hướng dẫn theo quy định của Đảng ủy cấp trên.

Việc học tập đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa, tư tưởng sâu rộng trong toàn Trường. Qua đó, đã góp phần quan trọng giúp cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nề nếp trong sinh hoạt và việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình nhiệm vụ.

Kết quả thực hiện bước đầu đã có tác động tích cực trong việc rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao

Đánh giá chung, qua 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05,:

1.Ưu điểm

Xác định việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 nhiệm vụ quan trọng, bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh, Huyện, Đảng bộ Nhà trường đã kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể, phù hợp. Việc tổ chức quán triệt Chỉ thị cũng được triển khai nghiêm túc tới toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn trường. Đồng thời chỉ đạo các phòng, khoa chuyên môn, các chi bộ tuyên truyền sâu rộng qua kênh thông tin đại chúng, thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của các phòng, khoa chuyên môn, trước hết là người đứng đầu các đơn vị. Từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác và tu dưỡng, rèn luyện và làm theo Bác trong từng đơn vị trong Nhà trường. Xây dựng hình ảnh người cán bộ, viên chức có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát với thực tiễn cơ sở.

2. Hạn chế, yếu kém

Công tác triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 mới dừng ở mức độ học tập, rèn luyện đạo đức, phong cách, việc “làm theo” chưa nhiều, chưa thường xuyên liên tục;  Việc xây dựng kế hoạch đăng ký các nội dung đột phá để thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị của một số chi bộ còn lúng túng, chưa xác định rõ ràng, cụ thể. Chất lượng sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa hiệu quả.  Việc tuyên truyền Chỉ thị số 05 ở một số phòng, khoa chuyên môn vẫn còn chậm, chưa xây dựng được điển hình mới làm theo Bác để nhân rộng. Việc tuyên truyền, giới thiệu điển hình tiên tiến có lúc, có nơi chưa được kịp thời.

3. Những kinh nghiệm rút ra

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ; phát huy vai trò, trách nhiệm của các bí thư chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong thực hiện thực hiện Chỉ thị số 05. 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”

- Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết và gặp mặt các điển hình tiên tiến, tiêu biểu hằng năm. Biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 để việc thực hiện đi vào chiều sâu, trở thành nề nếp.

 

Để việc thực hiện Chỉ thị số 05 trong Nhà trường trong thời gian tiếp theo ngày một hiệu quả, sát thực hơn, Đảng ủy Trường xây dựng phướng hướng nhiệm vụ như sau:

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, viên chức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo các phòng, khoa chuyên môn, các Chi bộ bám sát kế hoạch để triển khai thực hiện.

- Tổ chức tuyên truyền học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 05 trong vấn đề xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở mỗi đơn vị trong toàn trường.

- Tăng cường đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, viên chức hằng năm kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Hội nghị đã diễn ra đúng kế hoạch, theo hướng dẫn của Huyện ủy Hữu Lũng, đạt mục tiêu đề ra./.