GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

TIN TỨC icon TIN TỨC NỘI BỘ

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019


  • icon
  • icon
  • icon


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

- Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 00 phút, ngày 25/01/2019

- Địa điểm: Hội trường A3

- Thành phần: Toàn thể công chức, viên chức và lao động hợp đồng

- Nội dung:

+ Đánh giá thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức và người lao động năm 2018;

+ Đánh giá thực hiện chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2018 và dự kiến kế hoạch giao năm 2019; xây dựng các giải pháp đổi mới để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019;

+ Báo cáo công tác tài chính năm 2018 và xây dựng quy chế Quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ năm 2019;

+ Báo cáo công tác thanh tra năm 2018 và kế hoạch thanh tra năm 2019;

+ Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan năm 2018;

 Chi tiết tại Kế hoạch số 12- KH/CĐĐB-TCHC ngày 03/01/2019 của Nhà trường./.