GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

TIN TỨC icon TIN TỨC NỘI BỘ

Chuẩn y kết quả bầu cử Đại hội chi bộ thuộc Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2022

Chuẩn y kết quả bầu cử Đại hội chi bộ thuộc Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2022


 • icon
 • icon
 • icon


- Căn cứ vào Điều 13, Chương II của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2016;

- Căn cứ Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/07/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI);

- Căn cứ Biên bản bầu cử Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 của các chi bộ;

          Đảng ủy Trường đã chuẩn y:

* Cấp ủy chi bộ Quản lý đào tạo gồm các đồng chí có tên sau:

 1. Đồng chí Nguyễn Quang Chung - Bí thư chi bộ
 2. Đồng chí Trần Minh Tới - Phó Bí thư chi bộ
 3. Đồng chí Nguyễn Ngọc Dự - Chi ủy viên

* Cấp ủy chi bộ Cơ khí- Động lực gồm các đồng chí có tên sau:

 1. Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn - Bí thư chi bộ
 2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tân - Phó Bí thư chi bộ
 3. Đồng chí Trần Văn Tường - Chi ủy viên

 * Cấp ủy chi bộ Nông lâm gồm các đồng chí có tên sau:

 1. Đồng chí Lê Xuân Chinh - Bí thư chi bộ
 2. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Huệ - Phó Bí thư chi bộ

*  Cấp ủy chi bộ Chế biến gỗ gồm các đồng chí có tên sau:

 1. Đồng chí Trần Thị Huê - Bí thư chi bộ
 2. Đồng chí Nguyễn Hồng Nhiên - Phó Bí thư chi bộ

* Cấp ủy chi bộ Xe- máy gồm các đồng chí có tên sau:

 1. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư chi bộ
 2. Đồng chí Nguyễn Như Cường - Phó Bí thư chi bộ

* Cấp ủy chi bộ Tài chính- Dịch vụ gồm các đồng chí có tên sau:

 1. Đồng chí Phạm Thị Tân - Bí thư chi bộ
 2. Đồng chí Phạm Thị Hạnh - Phó Bí thư chi bộ

* Cấp ủy chi bộ Tổ chức- Quản trị gồm các đồng chí có tên sau:

 1. Đồng chí Nguyễn Khắc Quang - Bí thư chi bộ
 2. Đồng chí Văn Phú Liệu - Phó Bí thư chi bộ

 *  Cấp ủy chi bộ Công tác học sinh, sinh viên gồm các đồng chí có tên sau:

 1. Đồng chí Vũ Đình San - Bí thư chi bộ
 2. Đồng chí Nguyễn Thị Vân - Phó Bí thư chi bộ

 *  Bí thư chi bộ Kinh tế- Sư phạm: Đồng chí Trương Anh Tuấn