GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

KHOA - PHÒNG - TRUNG TÂM icon Phòng Tài chính - Kế toán

Phòng Tài chính - Kế toán

Phòng Tài chính - Kế toán


  • icon
  • icon
  • icon


           

 Phòng Tài chính- Kế toán có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý về công tác tài chính của Trường; quản lý cán bộ, nhân viên thuộc phòng theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

Các nhiệm vụ chính sau:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính;

- Công tác kế toán và giám đốc đồng tiền các hoạt động trong toàn trường;

- Xây dựng kế hoạch và chủ trì thực hiện phương án thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế toán

Trưởng phòng: Phạm Thị Tân