GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

KHOA - PHÒNG - TRUNG TÂM icon KHOA NÔNG LÂM

Khoa Nông lâm

Khoa Nông lâm


  • icon
  • icon
  • icon


    Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên khoa Nông lâm

Địa chỉ: Minh Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn

* Chức năng:

Tham mưu, đề xuất kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ do Hiệu trưởng giao về quản lý chuyên môn, đào tạo nghề theo ba cấp trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề và tổ chức sản xuất kinh doanh kết hợp thực hành , thực tập thuộc nhóm nghề Nông- Lâm; quản lý cán bộ, nhân viên thuộc khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

* Tổ chức bộ máy và nhân sự:

- Lãnh đạo khoa Nông lâm là Trưởng khoa; giúp Trưởng khoa có 01 hoặc 02 phó Trưởng khoa. Trưởng khoa và Phó Trưởng khoa Nông lâm do Hiệu trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy định.

Trưởng khoa: Ths. Lê Xuân Chinh

Phó trưởng khoa: Ths. Nguyễn Thị Minh Huệ

Phó trưởng khoa: KS. Vũ Văn Minh

- Viên chức và lao động hợp đồng của khoa Nông lâm do Trưởng khoa trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Khoa có các bộ môn do Trưởng khoa đề xuất, trình Hiệu trưởng quyết định số lượng và cơ cấu các bộ môn thuộc các khoa. Trưởng bộ môn do Trưởng khoa đề xuất để Hiệu trưởng bổ nhiệm theo quy định.

- Khoa có đội ngũ GV gồm viên chức và lao động hợp đồng của Trường làm công tác giảng dạy trực tiếp thuộc khoa quản lý và những cán bộ quản lý, GV thuộc các phòng chức năng tham gia giảng dạy theo chế độ kiêm nhiệm.

Một số hình ảnh hoạt động đào tạo của khoa Nông lâm