GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

ĐÀO TẠO icon Kế hoạch

Kế hoạch Hội giảng năm học 2016-2017

Kế hoạch Hội giảng năm học 2016-2017


  • icon
  • icon
  • icon


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017

1. Hội giảng cấp Khoa

1.1. Thời gian: từ 24/4/2017 đến 28/4/2017

1.2. Thành phần tham gia: 100% giáo viên các Bộ môn tham gia Hội giảng

1.3. Chủ trì: Các Trưởng Khoa, Bộ môn (sau đây gọi chung là Khoa)

1.4. Tổ chức hội giảng cấp Khoa:

- Các Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn cho giáo viên đăng ký kế hoạch, nội dung và hình thức bài giảng theo chuyên môn được phân công:

+ Số bài giảng tích hợp chiếm 80%  

+ Số bài giảng lý thuyết chiếm 20%

- Trưởng Khoa lập lịch Hội giảng cấp khoa (theo mẫu số 01), trình Hiệu trưởng duyệt trước ngày 14/4/2017;

- Tổ chức Hội giảng cấp Khoa tập trung theo kế hoạch;

          - Sau khi các giáo viên hoàn thiện phần trình giảng, yêu cầu có 2 giáo viên chấm (theo mẫu số 02), tối thiểu 02 giáo viên có ý kiến nhận xét bài giảng theo quy định.

          - Tổng hợp kết quả Hội giảng cấp khoa, gửi hồ sơ Hội giảng cấp khoa về Phòng đào tạo (bảng tổng hợp kết quả hội giảng cấp khoa, phiếu đánh giá); giáo án, bài giảng lưu tại Khoa (mẫu giáo án theo phụ biểu số 04, 05 kèm theo; đối với các giáo viên thuộc Bộ môn văn hóa biên soạn giáo án theo biểu mẫu số 06).

2. Hội giảng cấp Trường

2.1. Thời gian: từ 8/5/2017 đến 12/5/2017

- Khai mạc: 7h00 phút, ngày 8/5/2017, tại Hội trường A3

- Tổng kết hội giảng: 15h00 phút, ngày 12/5/2017.

- Thành phần: Toàn thể cán bộ, giáo viên Nhà trường

- Địa điểm: Hội trường A3

2.2. Số lượng và thành phần tham gia: 

- Căn cứ kết quả Hội giảng cấp Khoa, các Khoa lựa chọn, cử giáo viên tham gia Hội giảng cấp trường năm học 2016-2017 theo yêu cầu: Số giáo viên trong mỗi Khoa tham gia Hội giảng tối thiểu là 30%, trong đó có đại diện 01 Lãnh đạo khoa và từ 01- 02 Trưởng Bộ môn.

- Trưởng khoa căn cứ kết quả Hội giảng cấp khoa, tổng hợp danh sách giáo viên tham gia Hội giảng cấp trường (theo mẫu số 03) gửi về phòng Đào tạo (Bà  Hải nhận) trước ngày 3/5/2017 để tổng hợp danh sách trình Chủ tịch Hội đồng theo quy định.

Chi tiết văn bản, các mẫu biểu liên quan đã được gửi đến các đơn vị./.


Các tin liên quan