GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

TIN TỨC icon TIN TỨC NỘI BỘ

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng


  • icon
  • icon
  • icon


Thực hiện kế hoạch số 110-KH/HU ngày 21/11/2018 của Huyện ủy Hữu Lũng về Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, Đảng ủy Trường ban hành kế hoạch thực hiện của Trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

            - Quán triệt đến cán bộ, đảng viên, lãnh đạo các đoàn thể trong toàn Trường về những nội dung cơ bản mà Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã thông qua.

- Giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khoá XII của Đảng.

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) vào công tác; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

2. Yêu cầu

- Mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững nội dung cơ bản của nghị quyết, các kết luận; đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực mình công tác, đến bản thân, từ đó, tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong toàn Trường.

- Tổ chức học tập, quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức; thực hiện nhanh, gọn; kết hợp nghe giới thiệu với tự học, tự đọc, tự nghiên cứu.

- Học tập, quán triệt là trách nhiệm chung của các chi bộ, các đơn vị.

II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, TÀI LIỆU

1.  Thời gian, địa điểm

- Học tập, quán triệt tập trung: 01 ngày, bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 25/12/2018, tại hội trường A3

- Thảo luận và thông qua chương trình hành động: 1/2  ngày, bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 26/12/2018, tại hội trường A3

- Viết thu hoạch: Cá nhân thực hiện, chi bộ tổng hợp và nộp cho văn phòng Đảng ủy trước ngày 07/01/2019.

2. Thành phần: Toàn thể đảng viên; Trưởng và phó các đơn vị; Ban chấp hành các đoàn thể.

3. Nội dung học tập, quán triệt:

Tập trung, làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong: Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương;Kết luận về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

4. Tài liệu: Bộ tài liệu được cấp ủy cấp trên cung cấp.

5. Báo cáo viên: Đồng chí Lưu Văn Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Đảng uỷ

- Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) của Đảng ủy Trường.

- Theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) của Đảng bộ báo cáo Ban Thường vụ huyện ủy Hữu Lũng.

2. Các chi bộ, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường

- Chi bộ Quản lý đào tạo chuẩn bị các điều kiện hội trường; Chi bộ Tổ chức- Quản trị chuẩn bị nước uống và trực điện; Các chi bộ hướng dẫn đảng viên viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch: Tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, các giải pháp trong các nghị quyết. Liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị.

Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, Đảng ủy yêu cầu các Bí thư chi bộ, Trưởng các đơn vị và các đoàn thể cấp Trường đôn đốc cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, tham gia học tập đầy đủ, đúng kế hoạch