GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

THÔNG BÁO icon QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP

Quyết định tốt nghiệp tháng 4 năm 2021

Quyết định tốt nghiệp tháng 4 năm 2021


  • icon
  • icon
  • icon


1. Ngày 9/4/2021- QĐ số 235/ĐT-Công nhận tốt nghiệp TCVHM2018B1:/public/files/images/Th%C3%B4ng%20bao%208-2018/Thong%20bao%202021/2001.4.16-235%C4%90T%20Q%C4%90%20c%C3%B4ng%20nh%E1%BA%ADn%20t%E1%BB%91t%20nghi%E1%BB%87p%20TCVHM2018B1.PDF

2. Ngày 9/4/2021- QĐ số 218/ĐT- Công nhận tốt nghiệp TC-KTML2018B2: /public/files/images/Th%C3%B4ng%20bao%208-2018/Thong%20bao%202021/2021.4.09-218%C4%90T%20Q%C4%90%20c%C3%B4ng%20nh%E1%BA%ADn%20t%E1%BB%91t%20nghi%E1%BB%87p%20TC-KTML2018B2.PDF

3. Ngày 9/4/2021-QĐ số 219/ĐT - Công nhận tốt nghiệp TC-CNOT2018B3: /public/files/images/Th%C3%B4ng%20bao%208-2018/Thong%20bao%202021/2021.4.09-219%C4%90T%20Q%C4%90%20c%C3%B4ng%20nh%E1%BA%ADn%20t%E1%BB%91t%20nghi%E1%BB%87p%20TC-CNOT2018B3...PDF

4.Ngày 16/4/2021- QĐ số 237/ĐT - Công nhận TN cho sinh viên CĐ-CNOT2018A: /public/files/images/Th%C3%B4ng%20bao%208-2018/Thong%20bao%202021/2021.4.16-237%C4%90T%20Q%C4%90%20c%C3%B4ng%20nh%E1%BA%ADn%20TN%20cho%20sinh%20vi%C3%AAn%20C%C4%90-CNOT2018A....PDF

5. Ngày 16/4/2021- QĐ số238/ĐT -Công nhận TN TC-LS2018B1: /public/files/images/Th%C3%B4ng%20bao%208-2018/Thong%20bao%202021/2021.4.16-238%C4%90T%20Q%C4%90%20c%C3%B4ng%20nh%E1%BA%ADn%20TN%20TC-LS2018B1...PDF

6. 2021.4.29-273ĐT QĐ công nhận TN TC-QLCXĐT 2018B1. /public/files/images/Th%C3%B4ng%20bao%208-2018/Thong%20bao%202021/QD%20TN%202021/4.2021/2021.4.29-

273%C4%90T%20Q%C4%90%20c%C3%B4ng%20nh%E1%BA%ADn%20TN%20TC-QLCX%C4%90T%202018B1.PDF

7. 2021.4.29-274ĐT QĐ công nhận TN TC-GCT2018B2. /public/files/images/Th%C3%B4ng%20bao%208-2018/Thong%20bao%202021/QD%20TN%202021/4.2021/2021.4.29-274%C4%90T%20Q%C4%90%20c%C3%B4ng%20nh%E1%BA%ADn%20TN%20TC-GCT2018B2.PDF

8. 2021.4.29-275ĐT QĐ công nhận TN TC-KNL-S 2018B2. /public/files/images/Th%C3%B4ng%20bao%208-2018/Thong%20bao%202021/QD%20TN%202021/4.2021/2021.4.29-275%C4%90T%20Q%C4%90%20c%C3%B4ng%20nh%E1%BA%ADn%20TN%20TC-KNL-S%202018B2.PDF

9. 2021.4.29-276ĐT QĐ công nhận TN MXD-CĐNT- ĐCN-DDTDDD-CNOT 2018. /public/files/images/Th%C3%B4ng%20bao%208-2018/Thong%20bao%202021/QD%20TN%202021/4.2021/2021.4.29-276%C4%90T%20Q%C4%90%20c%C3%B4ng%20nh%E1%BA%ADn%20TN%20MXD-C%C4%90NT-%20%C4%90CN-DDTDDD-CNOT%202018.PDF

10. 2021.4.29-278ĐT QĐ công nhận TN TC-LS 2018B3. /public/files/images/Th%C3%B4ng%20bao%208-2018/Thong%20bao%202021/QD%20TN%202021/4.2021/2021.4.29-278%C4%90T%20Q%C4%90%20c%C3%B4ng%20nh%E1%BA%ADn%20TN%20TC-LS%202018B3.PDF

11. 2021.4.29-279ĐT QĐ công nhận TN TY 2018B2- KNL 2018B3. /public/files/images/Th%C3%B4ng%20bao%208-2018/Thong%20bao%202021/QD%20TN%202021/4.2021/2021.4.29-279%C4%90T%20Q%C4%90%20c%C3%B4ng%20nh%E1%BA%ADn%20TN%20TY%202018B2-%20KNL%202018B3.PDF


Các tin liên quan