GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

ĐẢNG - ĐOÀN THỂ icon Công đoàn

Công đoàn Trường

Công đoàn Trường


  • icon
  • icon
  • icon


Chủ tịch Công đoàn: Đồng chí Nguyễn Thị Vân

Phó Chủ tịch: Đồng chí Văn Phú Liệu

Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc là đơn vị Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Công đoàn Nhà trường là tổ chức đại diện đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

Công đoàn Nhà trường chủ tích cực tham gia công tác quản lý cơ quan, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. BCH Công đoàn trường đã nhận thức sâu sắc phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, kiểm tra giám sát việc thi hành các chế độ chính sách, quy chế dân chủ, dân chủ hóa mọi hoạt động trong Nhà trường

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, BCH Công đoàn trường đã lựa chọn và cụ thể hóa các phong trào thi đua thành những nội dung thiết thực, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Công tác tổ chức các phong trào thi đua ngày càng đi vào nề nếp, từ khâu phát động đến tổ chức thực hiện và tổng kết khen thưởng, nhân rộng điểm hình tiên tiến. Các phong trào thi đua đã nhận được sự ủng hộ các cấp ủy Đảng, chính quyền đơn vị, thể hiện qua việc tạo điều kiện về thời gian, động viên tinh thần, hỗ trợ kinh phí. Phong trào thi đua đã giúp đoàn viên nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Nhà trường./.